Σε αυτήν την σελίδα οι μαθητές θα βρίσκουν ανά μήνα ικανό αριθμό διαγωνισμάτων - tests & scores ερωτήσεων Σωστού – Λάθους και Πολλαπλής Επιλογής, Ασκήσεων και Θεωρίας.

Ανά κεφάλαιο, τα διαγωνίσματα - tests θα έχουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Συγκεκριμένα θα χαρακτηρίζονται σαν εύκολα, μέτρια και απαιτητικά.

Συνιστάται στους μαθητές η επανάληψη του test εάν η βαθμολογία του (score) είναι μικρότερη του 70/100.

Κεφάλαιο 1ο – Βασικές οικονομικές έννοιες

Διαγωνίσματα

Θεωρία

1. Να περιγράψετε και με την ανάλυση του σχετικού διαγράμματος, το Οικονομικό κύκλωμα.
2. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών.
3. Από τους κοινωνικούς θεσμούς να αναφέρετε το τι γνωρίζετε για την οικογένεια ή νοικοκυριό.
4. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τις κατηγορίες των συντελεστών παραγωγής.
5. Τι γνωρίζετε για τον καταμερισμό των έργων;

Διαγωνίσματα

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους και Πολλαπλής επιλογής

Διαγωνίσματα

Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2ο – Η Ζήτηση των αγαθών

Διαγωνίσματα

Θεωρία

1. Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την Συμπεριφορά του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, να αναλύσετε τις έννοιες της χρησιμότητας, της επιδίωξης του καταναλωτή, του ορθολογικού καταναλωτή και του καταναλωτή σε ισορροπία
2. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι, που οδηγούν τον καταναλωτή σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας (QD), όταν αυξάνεται η τιμή (P) ενός αγαθού;
3. Να αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της Ζήτησης.
4. Να αναλύσετε, και με τη βοήθεια σχετικού διαγράμματος, το πως επηρεάζεται η ζήτηση ενός αγαθού Χ, όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού Ψ.
5. Να περιγράψετε, και με τη βοήθεια σχετικού διαγράμματος, την περίπτωση μιας ταυτόχρονης αύξησης της τιμής ενός κανονικού αγαθού και αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών. Πιοά θα είναι (μετά τις δύο μεταβολές) η σχέση της τελικής ζητούμενης ποσότητας (QD) με την αρχική;

6. Να αναφέρετε,και με τη βοήθεια σχετικών διαγραμμάτων τις ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας.

7. Πως ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ED), μια μεταβολή της τιμής (P) ενός αγαθού, επηρεάζει τη Συνολική Δαπάνη του καταναλωτή;

Διαγωνίσματα

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους και Πολλαπλής επιλογής

Κεφάλαιο 2 – 1o Test – Ερωτήσεις

Βαθμός δυσκολίας: ΕΥΚΟΛΟ

Διαγωνίσματα

Ασκήσεις