Άρθρα

ΑΟΘ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Video) Πως σχετίζεται η καμπύλη Προσφοράς με το AVC, MC και τη σχέση P=MC

Γιατί η καμπύλη προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης MC που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη AVC;

Για ποιο λόγο όταν η τιμή (Ρ) μεταβάλλεται η επιχείρηση μεταβάλει την προσφερόμενη ποσότητα (Qs); Και αυτό ακολουθώντας την καμπύλη του οριακού κόστους (MC)

Γιατί η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν παράγει εκείνη την ποσότητα όπου ισχύει P = MC;

Σε αυτή τη video παρουσίαση ξεφεύγοντας απαραίτητα "λίγο" από την εξεταστέα ύλη της οικονομίας (ΑΟΘ) δίνουμε τις απαντήσεις ώστε να λυθούν οι απορίες σχετικά με την καμπύλη Προσφοράς.

Θα σας προτείναμε να παρακολουθήσετε το video μέχρι το τέλος του.

 

 

Για περισσότερα θέματα για ΑΟΘ επισκεφτείτε το κανάλι της Econtopia στο YouTube εδώ:  https://bit.ly/2SRHM67

Μεταβολή της ισορροπίας στην αγορά (02.03.2018)

02 Μαρτίου 2018

Η μεταβολή της ζήτησης ή της προσφοράς ενός αγαθού δημιουργεί νέο σημείο ισορροπίας στην αγορά με αποτέλεσμα να έχουμε επίσης νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας. (Δεν αναφερόμαστε σε ταυτόχρονες μεταβολές ζήτησης και προσφοράς όπου η τιμή ή η ποσότητα ισορροπίας μπορεί να παραμείνει σταθερή)

Έχει ενδιαφέρον για τους υποψήφιους των οικονομικών σχολών να έχουν αντιληφθεί ότι ενώ σε συγκεκριμένη μεταβολή της ζήτησης (με σταθερή την προσφορά) μπορούμε να γνωρίζουμε αν στο νέο σημείο ισορροπίας  η νέα ΣΔ = ΣΕ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την παλαιά, σε μεταβολή της προσφοράς (με σταθερή τη ζήτηση) αυτό δεν είναι δυνατόν αν δεν έχουμε ποσοτικά στοιχεία ή την ED.

Ο προσδιορισμός των τιμών (21.02.2018)

21 Φεβρουαρίου 2018
Για τον προσδιορισμό - στην ελεύθερη αγορά - της τιμής και ποσότητας ισορροπίας ενός αγαθού είναι απαραίτητο τα διαθέσιμα μεγέθη να είναι αγοραία.
Ασφαλώς αυτό ισχύει όταν προσπαθούμε να βρούμε την τιμή και ποσότητα ισορροπίας είτε βάσει πινάκων είτε βάσει συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς.

ΑΟΘ ~ Διαγώνισμα επαναληπτικό (Ι) - Απρ, 2017

ΟΜΑΔΑ Α

Α1

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.  Για ένα αγαθό οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι αντίστοιχα QD =  3600/P και QS= 50 + P. Αν μια μείωση της τιμής των παραγωγικών συντελεστών μεταβάλλει την προσφορά κατά 20 % τα νέα συνολικά έσοδα των παραγωγών (μετά τη μεταβολή της προσφοράς) θα μεταβληθούν επίσης κατά 20 % σε σχέση με τα αρχικά.                                                                                             

β. Σε ένα κατώτερο αγαθό μια αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών (με σταθερή την προσφορά) θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής ισορροπίας του.

γ. Αν σε κάποια τιμή ενός αγαθού η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της προσφερόμενης, οι παραγωγοί για να αποφύγουν τη συσσώρευση αποθεμάτων θα μειώσουν την τιμή.                                                                                                              

δ. Στην αρχή το κόστος των μεταβλητών συντελεστών αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ’ ότι το προϊόν, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται.

ε. Σε μια ταυτόχρονη αύξηση της τιμής ενός αγαθού και χειροτέρευση της τεχνολογίας θα μπορούσε η τελική (μετά τις δύο μεταβολές) προσφερόμενη ποσότητα να ισούται με την αρχική.

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2.

Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο μεταβλητό  κόστος:

α. Στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται

β. Στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται

γ. Παραμένει σταθερό

δ. Μειώνεται συνεχώς


Α3. Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή (PA) κατά 5 μονάδες μικρότερη από την τιμή ισορροπίας ενός αγαθού με συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς QD = 700 – 10P και QS = 400 + 2P, το μέγιστο ύψος του πιθανού καπέλου που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές θα είναι:

α. 10 χρηματικές μονάδες.

β. 5 χρηματικές μονάδες

γ. 6 χρηματικές μονάδες

δ. 26 χρηματικές μονάδες.


ΟΜΑΔΑ Β

Να περιγράψετε τι γνωρίζετε για την επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής διατίμησης (ΡΑ). Απαιτείται και το σχετικό διάγραμμα.

ΟΜΑΔΑ Γ

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο η οποία χρησιμοποιεί για μεταβλητούς συντελεστές παραγωγής εργασία (L) με αμοιβή ανά μονάδα W =1000 χρημ. μον. και πρώτες ύλες με κόστος πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος 10 χρημ.μον. (στους υπολογισμούς να λάβετε υπόψη μέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο)

Γ1. Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.

Γ2. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 7550 – 5P και στην αγορά συμμετέχουν 100 ίδιες επιχειρήσεις να προσδιοριστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.                                                                                                         

Γ3. Αργότερα το κράτος επιβάλλει τιμή πώλησης (ΡΚ) ίση με 210 χρημ. μονάδες.

  1. Ποια θα είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών από ποιους και με τι ποσό;                                                            
  2. Ποιο θα είναι το όφελος των παραγωγών μετά την κρατική παρέμβαση.

Γ4. Λόγω αύξησης στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών (ceteris paribus) μεταβάλλεται η προσφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (στην ίδια με πριν ΡΚ) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί; Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

ΟΜΑΔΑ Δ

Σε ένα σημείο της αγοραίας καμπύλης ζήτησης (γραμμικής μορφής) ενός αγαθού η τιμή (P) είναι ίση με 120 χρηματικές μονάδες,  η ζητούμενη  ποσότητα (QD) είναι ίση με 400 μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ED) είναι ίση με – 1,5.

Αναφορικά με την αγοραία προσφορά του ίδιου αγαθού, δίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς :

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ζητούνται :

Δ1. Να υπολογιστούν οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Δ2. Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Δ3. Τo κράτος στη συνέχεια επιβάλλει ανώτατη τιμή (ΡΑ) με αποτέλεσμα όλη η προσφερόμενη ποσότητα (μετά την επιβολή της ΡΑ) να αγοράζεται από τους καταναλωτές στην τιμή των 140 χρηματικών μονάδων.

  1. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος του καπέλου που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές.
  2. Να υπολογιστεί η ανώτατη τιμή (ΡΑ)
  3. Να αιτιολογήσετε αν δημιουργείται έλλειμμα ή πλεόνασμα και να υπολογιστεί το μέγεθός του.

Δ4. Αν οι καταναλωτές προβλέπουν μείωση του εισοδήματός τους στο μέλλον (ceteris paribus) με αποτέλεσμα την μεταβολή της ζήτησης κατά 20% να υπολογιστεί η διαφορά του μέγιστου καπέλου (για την ίδια ΡΑ).

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το