Άρθρα

Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή (ES) και ο χρόνος (05.02.2018)

05 Φεβρουαρίου 2018

Η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή (ES) δείχνει το βαθμό αντίδρασης του παραγωγού όταν μεταβάλλεται η τιμή του προϊόντος του.

Σαν βαθμό αντίδρασης εννοούμε το κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί ο παραγωγός να μεταβάλλει την προσφερόμενη ποσότητα σε μεταβολές της τιμής του αγαθού που προσφέρει.

Έχοντας στη σκέψη μας ότι η ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας «απαιτεί» χρόνο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός – επιχείρηση τόσο πιο εφικτή είναι και η μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας.

Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι στην μακροχρόνια περίοδο η ES είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στη βραχυχρόνια και αναλογικά σκεπτόμενοι συμπεραίνουμε ότι αναφερόμενοι κυριολεκτικά στο τώρα - στις περισσότερες των περιπτώσεων - η ES ισούται με μηδέν ή τείνει σε αυτό (τελείως ανελαστική προσφορά).

ΑΟΘ - Βασικές Οικονομικές έννοιες (Σημεία προσοχής για την επανάληψη)

Τα παρακάτω αποτελούν κάποια από τα σημαντικά σημεία του κεφαλαίου τα οποία θα πρέπει να είναι σαφή στους μαθητές ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα. Προσπάθεια  πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των εννοιών και όχι στην απομνημόνευσή τους ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να μπορούν να απαντήσουν στο όποιο ερώτημα σχετίζεται με τα εν λόγω θέματα.

 1. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα
 • Ποιο είναι;
 • Που οφείλεται;
 • Πως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί;
 • Γιατί είναι η αιτία όλων των άλλων οικονομικών προβλημάτων;
 1. Η παραγωγική διαδικασία
 • Τι εννοούμε με τον όρο;
 • Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που συμμετέχουν;
 1. Η έννοια του κόστους
 • Χρηματικό
 • Πραγματικό
  • Τι είναι;
  • Τι εκφράζει;
  • Τι συμπεραίνουμε ότι σημαίνει η αύξηση της παραγωγής ενός αγαθού σε σχέση με την ποσότητα παραγωγής άλλου / ων  αγαθού/ων;
 1. Το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος)
 • Τι δείχνει το ΚΕΧ (σε όρους Ψ) και το ΚΕΨ (σε όρους Χ)
 • Τι σημαίνει αυξανόμενοι κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού (καθώς αυξάνεται η παραγωγή του) και πως αυτό σχετίζεται με την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής;
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΚΕΧ της 3ης μονάδας και ΚΕΧ των 30 πρώτων μονάδων;
 1. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ)
 • Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις που στηρίζεται;
 • Ποιος είναι ο ορισμός της;
 • Τι σημαίνει για την οικονομία να λειτουργεί πάνω ή στο εσωτερικό της χώρο;
 • Πως χαρακτηρίζονται οι συνδυασμοί παραγωγής που βρίσκονται πάνω, αριστερά ή δεξιά της;
 • Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μετατοπίζεται;
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανεργίας και μετανάστευσης αναφορικά με την πιθανή ή όχι μετατόπισή της;

Συνεχίστε την προσπάθειά σας!