Άρθρα

Η έννοια του «καπέλου» στη μαύρη αγορά (10.03.2018)

10 Μαρτίου 2018

Όταν επιβάλλεται από το κράτος ανώτατη τιμή (ΡΑ) και (ενδεχομένως) δημιουργείται μαύρη – παράνομη αγορά συχνά αναφερόμαστε στην έννοια του καπέλου.

Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι το καπέλο αντιπροσωπεύει το πόσο «παραπάνω» από τη νόμιμη τιμή (ΡΑ) οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να προμηθευτούν το προϊόν.

Επομένως όταν υπολογίζουμε το καπέλο αφαιρώντας τη νόμιμη τιμή (ΡΑ) από τη μέγιστη παράνομη τιμή (Pmax) που προτίθενται οι καταναλωτές να πληρώσουν (για να αγοράσουν την προσφερόμενη ποσότητα που υπάρχει μετά την επιβολή της ανώτατης τιμής ΡΑ) αυτό που βρίσκουμε είναι το «μέγιστο» καπέλο.

Το αν πρόκειται για το μέγιστο ή όχι καπέλο πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα γιατί σαν πώληση με καπέλο θεωρείται (στην περίπτωση που αναλύουμε) η κάθε μια που πραγματοποιείται στην όποια μεγαλύτερη τιμή της νόμιμης τιμής (ΡΑ). Ασφαλώς όμως η όποια μεγαλύτερη τιμή δεν ισούται απαραίτητα με την (Pmax) δεδομένου ότι στην πραγματικότητα πολλές πράξεις γίνονται σε κάποια ενδιάμεσα επίπεδα τιμής μεταξύ PA και Pmax.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε την παραπάνω ανάλυση


ΑΟΘ - Ο Προσδιορισμός των τιμών (Οδηγός σημαντικών σημείων)

Τα βιβλία-βοηθήματα ΑΟΘ/Οικονομίας του Μανώλη Αναστόπουλου θα τα βρείτε εδώ: https://econtopia.gr/shop/

 

  1.  Οι τιμές των αγαθών (στην ελεύθερη αγορά) προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και προσφοράς (αγοραία μεγέθη).

- Συγκεκριμένα υπάρχει μια τιμή - τιμή ισορροπίας, όπου η ζητούμενη ποσότητα (QD) ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα (QS), - ποσότητα ισορροπίας.

-Διαγραμματικά, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι εκείνες που αντιστοιχούν στο σημείο τομής των καμπυλών της ζήτησης και προσφοράς (σημείο ισορροπίας)

  1. Τιμή μικρότερη της τιμής ισορροπίας δημιουργεί έλλειμμα (ίσο με QD – QS), δηλαδή σε αυτήν την τιμή έχουμε QD > QS.

Αντίθετα, τιμή μεγαλύτερη της τιμής ισορροπίας δημιουργεί πλεόνασμα (ίσο με QS – QD), δηλαδή σε αυτή την τιμή έχουμε QS > QD.

  1. Σε μια ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης (D) και της προσφοράς (S), η τελική επίδραση στην τιμή και ποσότητα ισορροπίας εξαρτάται από το μέγεθος των μεταβολών της D και S.
  2. Μετά από κρατική παρέμβαση (ΡΑ ή ΡΚ), η ισορροπία της αγοράς (προηγούμενη τιμή και ποσότητα ισορροπίας) καταργείται.
  3. Με την επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής διατίμησης (ΡΑ), η προσφερόμενη ποσότητα σε αυτήν την τιμή (QSA) μπορεί να πουληθεί σε τιμή (παράνομη) μεγαλύτερη της ΡΑ και μέχρι την μέγιστη τιμή που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν (Ρ1).

-Το καπέλο (Κ) είναι το παραπάνω που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Επομένως το μέγιστο ύψος (μέγεθός) του θα ισούται με την διαφορά Ρ1 – ΡΑ.

Ανώτατη τιμή

Επιβολή ανώτατης τιμής (διατίμησης) από το κράτος και η δημιουργία ελλείμματος στην αγορά με πιθανή την εμφάνιση καπέλου

  1. Με την επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής (ΡΚ) το δημιουργούμενο πλεόνασμα αγοράζεται από το κράτος στην τιμή ΡΚ πληρώνοντας στους παραγωγούς. αξία που ισούται με ΡΚ πλεόνασμα.

Επομένως τα συνολικά έσοδα των παραγωγών (μετά την επιβολή της ΡΚ) προέρχονται από δύο πηγές:

-Από του καταναλωτές = ΣΔ = PK ∙ QDK

-Από το κράτος = ΡΚ ∙ (QSK – QDK)

Κατώτατη τιμή

Επιβολή κατώτατης τιμής από το κράτος και η δημιουργία πλεονάσματος

Κράτα το

Κράτα το