Καμπύλες IS – LM. Προσδιορισμός εισοδήματος (Υ) και επιτοκίου (i ή r) ισορροπίας

1.Καμπύλη IS (Investments  - Savings)

Δείχνει την ισορροπία στην αγορά ΑΓΑΘΩΝ

 • Βρίσκεται σε ισορροπία όταν οι επενδύσεις = αποταμιεύσεις (I = S)
 • Κάθε σημείο της δείχνει ισορροπία μεταξύ επενδύσεων και αποταμιεύσεων.
 • Έχει αρνητική κλίση ( το i και το Υ = Q έχουν αρνητική σχέση)
 • Με ↑ κρατικών δαπανών (G) ⇒ IS προς τα ΔΕΞΙΑiYE. Αλλά συγχρόνως λόγω ↑ i ⇒  ↓ I ⇒ ↓  AD = C+I ⇒ ↓ YE  με αποτέλεσμα ↓ MD ⇒ ↓ I  Crowding out effect (εκτόπιση επενδύσεων).

Εξαίρεση, αν η LM είναι κάθετη, οπότε θα έχουμε ↑ i και σταθερό ΥΕ (στην πράξη η LM ποτέ δεν είναι κάθετη)

Συμπεράσματα:

 • Η δημοσιονομική επέκταση ⇒ ↑ IS ⇒ ↑ ΥΕ (προϊόν) και ↑ i , η οποία (↑i) μετριάζει την ↑ AD = C + I.
 • Αν όμως έχουμε και νομισματική επέκταση ⇒ ↑ LM ( ↓ i και ↑ ΥΕ) ) αλλά η ↑ YE μεγαλύτερη και ενδεχομένως το επιτόκιο να παραμείνει σταθερό (το αρχικό).
 • Αυτά γίνονται φανερά διαγραμματικά αν αρχικά μετατοπίσουμε την IS δεξιά (↑ i και ↑ ΥΕ ) και στη συνέχεια μετατοπίσουμε την LM δεξιά, οπότε θα έχουμε νέα ↑ ΥΕ με ενδεχομένως σταθερό i (το αρχικό).
 • Άρα, η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής πάνω στο Υ (προϊόν) εξαρτάται από την νομισματική πολιτική.
 • Επομένως, ένα μείγμα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής επηρεάζει τόσο το επιτόκιο ισορροπίας (iE) όσο και το προϊόν ισορροπίας (Υε).
 • Με ↑ φόρων (Τ) ⇒ IS προς τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ, οπότε με αντίστοιχη με την πάνω διαγραμματική ανάλυση καταλήγουμε σε αντίστοιχα συμπεράσματα.
 • Προσδιορισμός εξίσωσης IS

Έστω:

C = 0,8(Y-T)

T = 1000

G = 1000

I = 800 – 20r

Λύση

Υ = C + I + G = 0,8(Y-1000) + 800 – 20r + 1000 ⇒

⇒  Y = 5000 – 100r (IS)   (1)

ή    r = 50 – 0,01Y (2)

 • η κλίση της IS είναι αρνητική  αφού  dr/dY = - 0,01 < 0

 

2.Καμπύλη LM (Liquidity preferences – Money supply)

Δείχνει την ισορροπία στην αγορά ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 • Βρίσκεται σε ισορροπία όταν η ζήτηση για χρήμα, δηλαδή η ανάγκη για ρευστότητα (L) είναι ίση με την προσφορά χρήματος (Μ)
 • Κάθε σημείο της δείχνει ισορροπία μεταξύ συνολικής ζήτησης και προσφοράς χρήματος.
 • M = Y∙ L (i)  δηλαδή, προσφορά χρήματος = ζήτηση χρήματος
 • M/P = Υ L (i)               όπου P = επίπεδο τιμών
 • Προσδιορισμός εξίσωσης LM

Έστω:  M^S/P = 1200

Μ^D/P = 0,4 Y – 40r

P = 1

Λύση:

M^S/P =  Μ^D/P ⇒ 1200 = 0,4 Υ – 40r ⇒ Y = 3000 + 100r (LM)  ή r = - 30 + 0,01Y

 

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ την συνδυασμένη ισορροπία των 2 αγορών (λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων IS και LM) βρίσκουμε το Υ και το επιτόκιο(i) ισορροπίας.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *