Οριακό προϊόν (εργασίας), ποσότητα εργασίας και συνολικό προϊόν (27.12.2017)

27 Δεκεμβρίου 2017

Έχει ενδιαφέρον το πως μέσω του οριακού προϊόντος (ΜΡ) υπολογίζουμε για κάποιο  δεδομένο επίπεδο παραγωγής (Q) πόσες μονάδες μεταβλητού συντελεστή παραγωγής (εργασίας L) απαιτούνται ή και το αντίθετο.
Φθίνον ρυθμός αύξησης της παραγωγής και οριακό προϊόν (10.12.2017)

10 Δεκεμβρίου 2017

Αν έχουμε κατανοήσει ότι το οριακό προϊόν (της εργασίας) ΜΡ δείχνει την μεταβολή του  συνολικού προϊόντος που προέρχεται από την προσθήκη μιας επιπλέον μονάδας μεταβλητού ΣΠ (εργάτη) θα μας είναι απόλυτα σαφές (και αναμενόμενο) ότι όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό το οριακό προϊόν θα αρχίσει να μειώνεται.


Η βραχυχρόνια περίοδος και οι δυνατότητες παραγωγής της επιχείρησης (26.11.2017)

26 Νοεμβρίου 2017

Η κατανόηση από τον μαθητή της έννοιας «βραχυχρόνια περίοδος», δηλαδή ότι η επιχείρηση είναι «αναγκασμένη» να παράγει με σταθερές τις ποσότητες κάποιων συντελεστών παραγωγής όσο διάστημα παραμένει στη βραχυ περίοδο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να εξηγήσει αφενός την πορεία της καμπύλης του συνολικού προϊόντος (ΤΡ) και αφετέρου την ύπαρξη του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.

Όταν μεταβάλλεται η ζήτηση (18.11.2017)

18 Νοεμβρίου 2017

Όταν υπάρχει ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης κατά  α%  χρειάζεται προσοχή σε εκφράσεις όπως: 1. Οι καταναλωτές μεταβάλλουν τις αγορές τους σε κάθε επίπεδο τιμής κατά α%.  ή 2. Σε κάθε τιμή δημιουργείται μια ισο ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά α%.

 

Ταυτόχρονη μεταβολή τιμής ενός αγαθού και προσδιοριστικού παράγοντα της ζήτησης (06.11.17)

06 Νοεμβρίου 2017

Γενικά όταν υπάρχει ταυτόχρονη μεταβολή δύο μεγεθών πάντα κάποια προηγείται. Η σειρά λοιπόν των μεταβολών είναι πολύ σημαντική για τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος.

Ασφαλώς (ανάλογα με τις μεταβολές) θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο αλλάζοντας το μέγεθός τους διαφοροποιείται η απάντηση στο ζητούμενο της άσκησης.

Υπολογίζοντας την ED και την ΕΥ (31.10.17)

31 Οκτωβρίου 2017

Όταν υπολογίζουμε την ED (ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή) και την ΕΥ (ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα) χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή της υπόθεσης ceteris paribus. Δηλαδή ποιους παράγοντες - ανά περίπτωση -  πρέπει να διατηρούμε σταθερούς.

Υποκατάστατα αγαθά και ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (24.10.17)

24 Οκτωβρίου 2017

Η ελαστική ζήτηση χαρακτηρίζει αγαθά στα οποία η μεταβολή της τιμής τους δημιουργεί έντονο βαθμό αντίδρασης στον καταναλωτή. Επομένως σε μια α ποσοστιαία αύξηση της τιμής παρατηρείται μεγαλύτερη του α ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητα (σε απόλυτες τιμές). Ο καταναλωτής αντιδρά έντονα γιατί στην ουσία δεν έχει ανάγκη (τουλάχιστον μεγάλη) το αγαθό.

Η ύπαρξη υποκατάστατων (όχι ακριβότερων) σε ένα αγαθό το καθιστά στην πραγματικότητα μη αναγκαίο μια και ο καταναλωτής έχει να επιλέξει και άλλα προς κάλυψη της ίδιας ανάγκης.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι όταν ένα αγαθό έχει πολλά υποκατάστατα η ζήτησή του είναι ελαστική.

Πως ανάλογα με την ED ενός αγαθού επηρεάζεται η ΣΔ όταν μεταβάλλεται η τιμή του (15.10.17)

15 Οκτωβρίου 2017

Η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ = P ∙ QD) όταν μεταβάλλεται η τιμή (Ρ) αγαθού επηρεάζεται από τη μεγαλύτερη (σε απόλυτες τιμές) ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Επομένως στην ελαστική ζήτησης η νέα ΣΔ που θα προκύπτει θα «ακολουθεί» το πρόσημο της μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας ενώ αντίθετα στην ανελαστική θα «ακoλουθεί» αυτό της τιμής.

Ανάλογα σκεπτόμενοι καταλήγουμε στο ότι  στην περίπτωση της μοναδιαίας ελαστικότητας (σε όλα τα σημεία μιας καμπύλης ζήτησης) η νέα  ΣΔ παραμένει σταθερή σε μεταβολές της τιμής.

Για μεγαλύτερη ανάλυση της σχέσης παρακολουθείστε το video

Συνάρτηση ζήτησης. Ο προσδιορισμός της από τα δεδομένα ενός πίνακα ζήτησης (08.10.17)

8 Οκτωβρίου, 2017

Το γεγονός ότι η συνάρτηση ζήτησης (στην ύλη της Γ Λυκείου) θα είναι γραμμικής μορφής ή ισοσκελής υπερβολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κάθε πίνακας ζήτησης θα μας οδηγήσει σε μια από τις προηγούμενες δύο αλγεβρικές μορφές. Χρειάζονται οι κατάλληλοι έλεγχοι για να διαπιστώσουμε την μορφή της συνάρτησης και στην συνέχει (αν ανήκει σε μια από τις προαναφερθείσες μορφές) να την προσδιορίσουμε ανάλογα.

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ED) μεταβολή της τιμής και επηρεασμός της συνολικής δαπάνης

Η συνολική δαπάνη του καταναλωτή (ΣΔ) είναι γνωστό ότι ισούται με το γινόμενο της τιμής (Ρ) επί την ζητούμενη ποσότητα (QD) ενός αγαθού. Δηλαδή ισχύει ότι   ΣΔ = Ρ ∙ QD.

Σε μεταβολή της τιμής η νέα ΣΔ που προκύπτει θα έχει δεχτεί τις ετερόσημες μεταβολές της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας.

Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε

  1. Σε ένα αγαθό Α η αρχική τιμή Ρ1 = 5 αυξάνεται κατά 10% με αποτέλεσμα η αρχική QD= 10 να μειωθεί κατά 20%.

Η αρχική ΣΔ1 = 5 ∙ 10 = 50  θα διαμορφωθεί σε ΣΔ2 = 5,5 ∙ 8 = 44.

Δηλαδή η ΣΔ θα μειωθεί ↓.

  1. Σε ένα αγαθό Β η αρχική τιμή Ρ1 = 5 αυξάνεται κατά 20% με αποτέλεσμα η αρχική QD= 10 να μειωθεί κατά 10%.

Η αρχική ΣΔ1 = 5 ∙ 10 = 50  θα διαμορφωθεί σε ΣΔ2 = 6 ∙ 9 = 54.

Δηλαδή η ΣΔ θα αυξηθεί ↑.

Παρατηρούμε ότι η κατεύθυνση μεταβολής της ΣΔ προσδιορίζεται από την κατεύθυνση της μεγαλύτερης (σε απόλυτες τιμές) ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ Ρ και QD.

Συγκεκριμένα:

  1. ΔΡ = + 10 % και ΔQD = - 20%, επομένως |%ΔQD|> |%ΔP| η μεταβολή της QD είναι αρνητική επομένως η μεταβολή της ΣΔ θα είναι επίσης αρνητική (- 6 = 44 - 50)
  2. ΔΡ = + 20 % και ΔQD = - 10%, επομένως |%ΔΡ|> |%ΔQD| η μεταβολή της P είναι θετική επομένως η μεταβολή της ΣΔ θα είναι επίσης θετική (+ 4 = 54 - 50)

 

Συμπέρασμα

Η σχέση ποσοστιαίας μεταβολής Ρ και QD μας οδηγεί στην ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ED)  Επομένως καταλήγουμε (σχετικό video) στο ότι όταν μεταβάλλεται η τιμή (Ρ) ενός αγαθού:

  1. Στην ελαστική ζήτηση η ΣΔ μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση της μεταβολής της P.
  2. Στην ανελαστική ζήτηση η ΣΔ μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση της μεταβολής της P.